Консультація 16.11.21

Який порядок обліку зобов’язань з податку на додану вартість, що виявились некомпенсованими покупцем?

240421

Інструкція з бухгалтерського обліку ПДВ №141 від 01.07.97р. втратила чинність з 09.08.19р., а тому при обліку сум ПДВ необхідно керуватися нормами стандартів та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, яка затверджена Наказом МФУ №291 від 30.11.99р. (далі Інструкція 291).

Так, відповідно до п.7 НП(С)БО 15 «Дохід», затвердженого Наказом МФУ №290 від 29.11.99р., дохід від реалізації продукції – загальний дохід від реалізації продукції без вирахування зокрема непрямих податків і зборів (ПДВ). Чистий дохід від реалізації продукції визнається шляхом вирахування з доходу від реалізації податків та зборів, зокрема ПДВ. В свою чергу дохід визнається під час збільшення під час збільшення активу або зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Дохід від реалізації продукції визнається у разі наявності усіх наведених нижче умов:

Покупцеві передані усі ризики, пов’язані із правом власності на продукцію;

Підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією;

Сума доходу може бути достовірно визначена;

Є впевненість, що в результаті операцій відбудеться збільшення економічних вигід для підприємства.

З огляду на наведене, у разі коли покупець не погоджується на збільшення договірної суми, у зв’язку із попереднім застосуванням пільгового режиму оподаткування та подальшою зміною ставки ПДВ, дохід від такої операції не визнається, бо така операція не відповідає критеріям визнання доходу, а отже донараховувати належні до сплати в бюджет суми податкових зобов’язань за рахунок доходу від реалізації не має підстав.

В свою чергу, у відповідності до п.26 НП(С)БО 16 «Витрати», затвердженого Наказом МФУ №318 від 31.12.99р., до складу елемента «Інші операційні витрати» включаються усі витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, наведених в пп.22-25 цього стандарту.

У відповідності до Інструкції 291 рахунок 94 «Інші операційні витрати» кореспондує за дебетом з кредитом рахунків, зокрема рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами».

Таким чином, донарахування сум податкових зобов’язань, у зв’язку із зміною пільгового режиму оподаткування на оподаткування за ставкою 20%, які не компенсуються покупцем, не суперечить вимогам НП(С)БО 16 та Інструкції 291.

Довбиш Г.В.                                            ТОВ «Профі-Аудит»

 

»