Консультація 19.10.21

Про особливості бухгалтерського обліку внесення додаткових внесків новим учасником-нерезидентом у валюті

240421

Порядок збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (далі – Товариство, Підприємство) за рахунок додаткових вкладів врегульовано положеннями ст.18 Закону України від 06.02.2018р. №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон №2275).

Положеннями цієї статті передбачено, що кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки в статутному капіталі. У рішенні (далі – Перше рішення) загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначають загальну суму збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника в статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

Треті особи та учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками, які мають намір реалізувати своє переважне право, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк (ч.7 ст.18 Закону №2275).

Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників, в яких взяли участь всі учасники товариства, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників чи лише третіх осіб вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право (ч.8 ст.18 Закону №2275).

Упродовж одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів загальні збори учасників товариства ухвалюють відповідні рішення (ч.9 ст.18 Закону № 2275):

- про затвердження результатів унесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;

- про затвердження розмірів часток учасників товариства та їхньої номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

- про затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

Саме у цьому рішенні (далі – Друге рішення) відображається розмір часток учасників Товариства у гривнях з урахуванням фактично внесених ними додаткових внесків. У цьому ж рішенні має бути відображено затверджений розмір збільшеного статутного капіталу Товариства.

Перелік документів, які подають для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників Товариства, визначено в ч.5 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003р. №755-IV, серед яких є вищезазначене Друге рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) товариства з обмеженою відповідальністю.

Відповідно до ч.1 ст.393 Цивільного кодексу України та ст.5 Закону України від 19.03.1996р. № 93/96-ВР «Про режим іноземного інвестування» нерезиденти можуть здійснювати іноземні інвестиції шляхом внесення до статутного капіталу іноземної валюти. Такий вклад оцінюють в іноземній конвертованій валюті і в гривнях. Перерахунок вкладу здійснюють за курсом, встановленим Національним банком України.

Відповідно до ст.4 Закону України від 16.07.1999р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон №996) одним із принципів бухгалтерського обліку є єдиний грошовий вимірник, тобто вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці. Відповідно до ст.5 цього ж Закону підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України, і лише на вимогу користувачів фінансова звітність може бути додатково перерахована в іноземну валюту

Питання відображення в обліку курсових різниць врегульовано НПСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженим наказом МФУ від 10.08.2000р. №193 (далі – НП(С)БО 21). Згідно із абз.4 п.8 НП(С)БО 21 курсові різниці, розраховані за статтями зобов'язань засновників під час формування статутного капіталу відображаються у складі додаткового капіталу.

Щодо порядку відображення в бухгалтерському обліку збільшення розміру статутного капіталу Підприємства зазначимо таке.

У ст.1 Закону №996 встановлено, що доходами є збільшення економічних вигід у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). Тобто здійснення додаткових внесків учасниками товариства після ухвалення рішення загальними зборами та до дати державної реєстрації змін щодо розміру статутного капіталу не впливає на розмір доходів підприємства.

Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом МФУ від 30.11.1999р. №291 (далі – Інструкція №291) передбачено, що на субрахунку 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу» належить відображати внески, які надходять для формування статутного капіталу після його оголошення та до реєстрації відповідних змін до установчих документів.

Отже на дату прийняття Першого рішення визнаються зобов’язання учасників, зокрема нерезидента: Дт46 Кт404 1000000,00 грн. / $ 35714,29 (умовно по курсу 28 грн. /1$). На цю дату «фіксується» валютний курс з метою подальшого перерахунку монетарної заборгованості учасника.

Після здійснення вкладу учасником-нерезидентом на банківський валютний рахунок (Дт312 Кт46 $ 35714,29), позитивна чи від’ємна курсова різниця відображається у складі додаткового капіталу, тобто на рахунку 425 «Інший додатковий капітал». Так було рекомендовано в листі Мінфіну від 19.11.2013р. № 31-08410-07-16/33606. Як зазначено у листі Мінфіну від 05.12.2013р. №31-08310-06-10/29025 курсові різниці, які виникають внаслідок перерахунку зобов'язань засновників при формуванні статутного капіталу, не можуть бути визнані доходом.

Після реєстрації статутного капіталу в установленому порядку суму 1000000,00 грн. з субрахунку 404 потрібно списати в кореспонденції з кредитом субрахунку 401 «Статутний капітал».

                                                                 Пономаренко О.М.                                 ТОВ «Профі-Аудит»

 

»