Консультація 28.09.21

Бухгалтерський облік збільшення статутного капіталу внесками нематеріальним активом

240421

Порядок збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (далі – Товариство, Підприємство) за рахунок додаткових вкладів врегульовано положеннями ст.18 Закону України від 06.02.2018р. №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон №2275).

Положеннями цієї статті передбачено, що кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки в статутному капіталі. У рішенні загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначають загальну суму збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника в статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

Учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, установленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня ухвалення рішення про залучення додаткових вкладів (ч.5 ст.18 Закону №2275).

Упродовж одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів загальні збори учасників товариства ухвалюють відповідні рішення (ч.9 ст.18 Закону № 2275):

- про затвердження результатів унесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;

- про затвердження розмірів часток учасників товариства та їхньої номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

- про затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

Перелік документів, які подають для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників Товариства, визначено в ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003р. №755-IV.

Щодо порядку відображення в бухгалтерському обліку збільшення розміру статутного капіталу Підприємства зазначимо таке.

У ст.1 Закону України від 16.07.99р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон №996) встановлено, що доходами є збільшення економічних вигід у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). Тобто здійснення додаткових внесків учасниками товариства після ухвалення рішення загальними зборами та до дати державної реєстрації змін щодо розміру статутного капіталу не впливає на розмір доходів підприємства.

Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом МФУ від 30.11.99 р. №291 (далі – Інструкція №291) передбачено, що на субрахунку 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу» належить відображати внески, які надходять для формування статутного капіталу після його оголошення та до реєстрації відповідних змін до установчих документів. Сальдо субрахунку 404 після реєстрації статутного капіталу в установленому порядку потрібно списати в кореспонденції з кредитом субрахунку 401 «Статутний капітал».

Враховуючи думку Міністерства фінансів України, висловлену в листі від 17.11.2003р. №31-04200-04-5/5570, вартість чи то основних засобів чи то нематеріальних активів, унесених до статутного (пайового) фонду (капіталу) підприємства його засновниками (пайовиками, учасниками), до складу капітальних інвестицій не включаються і на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» не відображаються.

Отже у разі внесення учасником у якості вкладу у статутний капітал технічної документації і визнання Підприємством такої документації нематеріальним активом в бухгалтерському обліку здійснюють запис: Дт 12 «Нематеріальні активи» Кт 404.

Під час державної реєстрації змін до статутного капіталу щодо зроблених внесків в обліку роблять запис: Дт 404 Кт 401.

Відповідно до пп.134.1.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування податком на прибуток є фінансовий результат (прибуток чи збиток), визначений за правилами бухгалтерського обліку, з урахуванням різниць. Водночас згідно із п.5 НП(С)БО 15 «Дохід» зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства не визнається доходом. Крім того, ПКУ не передбачено будь-яких податкових різниць, пов’язаних з формуванням статутного капіталу, його збільшенням чи зменшенням. Відтак, операція зі здійснення внеску до статутного капіталу Підприємства не впливає на розмір об’єкта оподаткування податком на прибуток.

Щодо податку на додану вартість. Згідно із пп.196.1.1 ПКУ, операція з випуску (розміщення) акцій і корпоративних прав не є об’єктом оподаткування ПДВ. Тому в емітента не виникають податкові зобов’язання. Отримання внеску також не призводить до виникнення податкового кредиту з ПДВ, оскільки ця операція не є постачанням товарів або послуг (пп.14.1.185, 14.1.191 ПКУ).

                                                                 Пономаренко О.М.                                ТОВ «Профі-Аудит»

 

»