Консультація 21.04.20

Щодо етапів ліквідації підприємства.

090419

В першу чергу слід зазначити, що спрощена або загальна система оподаткування не впливають на етапи ліквідації підприємства, відсутність господарської діяльності та відсутність заборгованості по податкам та іншим обов’язковим внескам спростить ліквідацію, оскільки органи ДПС можуть погодитись на ліквідацію без проведення перевірки.

Відповідно до ч.1 ст. 135 Господарського кодексу України власник майна має право одноосібно або спільно з іншими власниками на основі належного йому (їм) майна засновувати господарські організації або здійснювати господарську діяльність в інших організаційно-правових формах господарювання, не заборонених законом, на свій розсуд визначаючи мету і предмет, структуру утвореного ним суб'єкта господарювання, склад і компетенцію його органів управління, порядок використання майна, інші питання управління діяльністю суб'єкта господарювання, а також приймати рішення про припинення заснованих ним суб'єктів господарювання відповідно до законодавства.

Згідно п.5 ст. 104 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Отже ліквідація підприємства може відбутися за рішенням власника, яке підлягає державній реєстрації. Слід зазначити, що ліквідація підприємства – це триваюча процедура, діючим законодавством передбачено її державна реєстрація в два етапи:

1) прийняття рішення про припинення підприємства;

2) після закінчення необхідних процедур - рішення про ліквідацію підприємства.

В першу чергу власнику необхідно прийняти рішення про припинення підприємства, яке оформлюється протоколом загальних зборів учасників, або рішення засновника, якщо він є одноособовим власником підприємства. Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів. Слід зазначити, що відповідно до пункту 7) частини першої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року N 755-IV (далі - Закон України №755) рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог. Згідно п. 10 ст. 17 Закону України №755 для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - відповідним державним органом, подаються такі документи:

1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.

Рішення про припинення підприємства та про затвердження складу комісії з припинення на практиці роблять в одному документі.                                                             

Під час прийняття рішення слід врахувати, що строк пред'явлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняє свою діяльність, не може бути менше двох місяців (ч. 5 ст. 105 ЦКУ), що встановлює мінімальний строк ліквідації. Також між реєстраційним органом та податківцями існує щоденний обмін інформацією, а згідно п.п. 78.1.7 ст.78 Податкового кодексу України можливе призначення документальної позапланової перевірки платника податків, щодо якого прийнято рішення про припинення юр особи.

Відповідно до ст. 111 ЦКУ з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені цим Кодексом строки. Також, вживає заходів щодо інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб, вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів та відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи.

Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідується, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому статтею 112 ЦКУ. У разі недостатності в юридичної особи, що ліквідується, коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) організовує реалізацію майна юридичної особи. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи та подання податковому органу. До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає податковому органу, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається учасникам юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом.

Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.

Згідно п. 13 ст. 17 Закону України № 755 для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

До цього платник податків має знятися з обліку в органах податкової служби.

Ліквідація юридичної особи завершується після державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

 

Г.В. Загорулько Є.А.Загорулько                                  ТОВ «Профі-Аудит»