Консультація 18.02.20

Щодо нарахування амортизації обладнання, яке не виробляє продукцію

090419

У випадку застосування в бухгалтерському обліку виробничого методу амортизації місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації (пп.5 п.26 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів. Тобто за цим методом за відсутності виробництва нарахування амортизації за виробничим методом автоматично призупиняється.

Порядок розрахунку амортизації основних засобів в податковому обліку для визначення об'єкта оподаткування встановлено п.138.3 Податкового кодексу Країни (далі – ПКУ). За загальним правилом розрахунок амортизації здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп.14.1.138, пп.138.3.2-138.3.4 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу.

При визначенні об'єкта оподаткування платник податку на підставі положень абз.2 п.138.1 ПКУ має збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації ОЗ відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації ОЗ відповідно до п.138.3 ПКУ.

Отже ніяких обмежень щодо нарахування амортизації в податковому обліку в описаних Вами випадках Податковий кодекс не містить. Не нарахування амортизації такого обладнання в бухгалтерському обліку з причини відсутності виробництва ніяк не вплине на податковий облік, припинення нарахування амортизації, як це передбачено в бухгалтерському обліку, не відбувається. Тому підприємство буде продовжувати враховувати різниці у додатку РІ (рядки 1.1.1, 1.2.1 АМ).

 

О.М. Пономаренко                         ТОВ «Профі-Аудит»