Консультація 23.04.19

Щодо дати відображення в обліку отриманих транспортних послуг 

090419

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 (далі - П(С)БО 16).

Відповідно до пункту 7 П(С)БО 16 витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Визнання витрат в бухгалтерському обліку та їх відображення у фінансовій звітності не залежить від періоду отримання первинних документів від контрагентів.  Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань (п.5 П(С)БО 16). Отже, витрати визнаються в обліку у звітному періоді завершення господарської операції, що приводить до виникнення зобов’язань за відповідним договором, без будь-якою залежності від дати отримання первинних документів від контрагента.

У зв’язку із цим у до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, яке затверджено Наказом МФУ №88 від 24.05.95р. були внесені зміни, а саме п.2.6 було доповнено наступним абзацом:

Якщо правилами документообігу підприємства передбачена можливість відображення господарської операції, щодо якої на момент закінчення складання облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період від контрагента у терміни, встановлені законодавством, не отримано первинного документа, підставою для перенесення інформації про таку господарську операцію до облікових регістрів бухгалтерського обліку є належним чином оформлений внутрішній первинний документ (акт), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг.

Щодо відображення в обліку операцій з перевезення вантажу:

При будь-якому перевезенню вантажу в обов’язковому порядку укладається в письмовому вигляді угода про перевезення (ч.1 ст.908 Цивільного кодексу України – далі ЦКУ, ч.2 ст.909 ЦКУ,ч.2 ст.307 Господарського кодексу України). За таким договором перевізник зобов’язується доставити вантаж у пункт призначення  та видати його уповноваженій на отримання особі.

Первинним документом, якій підтверджує факт надання транспортної послуги є акт. Відповідно до п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» первинний документ повинен бути складений під час здійснення операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її завершення. На нашу думку, надання послуг з перевезення це один з випадків, коли складення первинного документа під час здійснення господарської операції неможливо. Адже, як зазначено вище, первинні документи повинні фіксувати факт здійснення господарської операції. А доки перевезення не здійснено, господарська операція також не здійснена. Тому, акт виконаних послуг з перевезення вантажів повинен складатися тільки після завершення перевезення, а саме після надання вантажу отримувачу (лист ДПАУ від 20.05.2010 р. № 9895/7/16-1517-08).

З урахуванням наведеного, вважаємо, що акт виконаних робіт від перевізника, який складено по завершенню процесу перевезення підприємство повинно відображати у витратах звітного періоду його складання. Скористатися правом на складання комісійного акту, як передбачено Порядком 88, для відображення витрат у більш ранньому періоду, ніж період завершення операцій з перевезення, підприємство не маєАви права, бо господарська операція не відбулась.

Ганна Довбиш                          ТОВ  «Профі – Аудит»