Консультація 10.10.17

Оподаткування операцій з оренди нерухомого майна для резидента-орендодавця та для нерезидента-орендаря, враховуючи, що вони є юридичними особами?

101017

Оподаткування операцій з оренди нерухомого майна податком на прибуток та ПДВ регламентовано р. III та р. V Податкового Кодексу України (далі ПКУ).

Так, відповідно до п.134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування податком є  прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності регулюються нормами П(С)БО 14 «Оренда», який затверджено Наказом МФУ №181 від 28.07.2000р.

Вартість і нарахування амортизації об'єкта операційної оренди відображається орендодавцем на рахунках бухгалтерського обліку класу 1 "Необоротні активи" (п. 16 П(С)БО 14).

Відповідно до п.17 ПБО 14 дохід від операційної оренди (крім доходу від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості) визнається іншим операційним доходом відповідного звітного періоду на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних з використанням об'єкта операційної оренди. Оскільки активи, які є об'єктом угоди про операційну оренду, обліковуються на балансі орендодавця, та є джерелом доходів від господарської діяльності у вигляді орендної плати, амортизація таких основних засобів нараховується в обліку орендодавця з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, п. 138.3 ст. 138 ПКУ.

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції з постачання послуг місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу (ст.185.1 «б» ПКУ). Місцем постачання послуг з нерухомим майном є фактичне місцезнаходження нерухомого майна. Отже, у разі надання в оренду нерухомого майна, яке розташоване на території України,  в орендодавця, за умови що він є платником ПДВ, виникає обов’язок із нарахування податкових зобов’язань за ставкою 20% за першою з подій (або отримання авансової оплати або підписання документа, підтверджуючого надання послуг) відповідно до п.187.1 ПКУ.

У орендаря, у тому числі якщо він є нерезидентом, не виникає обов’язку сплачувати будь-які податки при здійсненні операцій з оренди нерухомого майна.


Анна Довбыш        ООО АФ «Профи - Аудит»