декларації розрахунки

податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2017 рік платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп

податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2017 рік

фінансової звітності за 2017 рік до органів ДФСУ платниками податку на прибуток::
- Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1); 
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2);
- Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (форма № 3) або Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н);
- Звіту про власний капітал (форма № 4);
- Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5);
- Додатка до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форми № 1-м, 2-м);
- Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м);
- Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)

розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2017 рік

розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за 2017 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за 2017 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 рік