ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 квітня 2022 року N 71

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року N 18

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою визначення особливостей функціонування грошово-кредитного та валютного ринків в умовах воєнного стану Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року N 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" (зі змінами) такі зміни:

1) пункт 5 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"5) на здійснення державним авіаційним підприємством експлуатаційних витрат для забезпечення, організації та виконання повітряними суднами літерних авіаційних рейсів.";

2) у пункті 12:

друге речення підпункту 1 виключити;

у першому реченні підпункту 11 слова "іноземної валюти в готівковій формі,", "готівкових коштів в іноземній валюті/" виключити;

пункт після підпункту 11 доповнити новим підпунктом 12 такого змісту:

"12) купівлі клієнтами - фізичними особами іноземної валюти в готівковій формі. Уповноважені установи здійснюють операції з продажу клієнтам іноземної валюти в готівковій формі в межах суми перевищення загального обсягу купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів;";

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

"11) купівлі державним авіаційним підприємством іноземної валюти на здійснення експлуатаційних витрат для забезпечення, організації та виконання повітряними суднами літерних авіаційних рейсів.";

3) пункт 122 викласти в такій редакції:

"122. Уповноважені установи здійснюють:

1) купівлю у клієнтів готівкової іноземної валюти за курсом, що не нижчий за офіційний курс Національного банку України, який діє в день здійснення операції;

2) продаж клієнтам готівкової іноземної валюти за курсом, що може відхилятися не більше ніж на 10 % від офіційного курсу Національного банку України, який діє в день здійснення операції.";

4) у пункті 14:

підпункт 1 доповнити новим реченням такого змісту: "Банки-позичальники здійснюють переказ коштів за власними операціями з погашення ними кредитів, позик за договорами з нерезидентами з урахуванням обмежень, установлених у пункті 192 цієї постанови;";

у підпункті 7 слова "за кордоном та" замінити словами "за кордоном для їх утримання та виконання представницьких функцій, а також переказів на користь";

5) постанову після пункту 191 доповнити новим пунктом 192 такого змісту:

"192. Банкам-позичальникам забороняється здійснювати:

1) погашення кредитів, позик, одержаних ними за договорами з нерезидентами (уключаючи сплату процентів та інших платежів за такими договорами), раніше строку (найбільш віддаленої дати), що визначений умовами відповідного договору для своєчасного виконання такого платежу;

2) скорочення строків виконання ними боргових зобов'язань за кредитами, позиками, одержаними за договорами з нерезидентами.".

2. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО