Проєкт

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від __ ___________ 2020 р. № ___

 

Київ

 

 

Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

 

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України       від 24 квітня 2019 року № 408 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 43,          ст. 1485), зміни, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України                                                     Олексій ГОНЧАРУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від                          2020 р. №

 

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

 

1.     Пункт 2 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

«3) умовний код – умовний код 2711, визначений підпунктом 230.1.3 пункту 230.1 статті 230 Кодексу, за яким обліковуються у літрах, приведених до температури 15 °C, скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном), інші гази, бутан, ізобутан за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 2901 10 00 10.».

2.     Пункт 4 після слів «(зокрема юридичні особи, що ведуть облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи)» доповнити словами «,  постійні представництва».

3.     У пункті 5:

абзац дев’ятий після слів «для юридичних осіб» доповнити словами «та постійних представництв»;

абзац чотирнадцятий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«ДПС щодня оприлюднює на власному офіційному вебпорталі інформацію з реєстру платників із зазначенням:

а) ідентифікаційних та реєстраційних даних платників акцизного податку;

б) даних щодо уніфікованих номерів та адреси місцезнаходження акцизних складів.».

4. У пункті 14:

в абзаці другому слова «в якому міститься пальне» замінити словами «в якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий», а слова «власників пального, що міститься» замінити словами «власників пального або спирту етилового, що переміщується та/або зберігається»;

абзац третій замінити двома новими абзацами такого змісту:

«Транспортний засіб, в якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий, право власності на який переходить від одного суб’єкта господарювання до іншого, вважається іншим акцизним складом пересувним.

При переході від одного суб’єкта господарювання до іншого права власності на пальне або спирт етиловий, що переміщується та/або зберігається у транспортному засобі, відбувається зміна розпорядника акцизного складу пересувного. У момент зазначеного переходу права власності на пальне або спирт етиловий складається акцизна накладна.».

5.     У пунктах 15, 28, 32, 33 після абревіатури «УКТЗЕД» доповнити словами «та умовним кодом».

6.     У абзаці восьмому пункту 29

 після слова «ввезення» доповнити словами «або акцизними складами, які є ліцензійними митними складами, на яких здійснюється митне оформлення»;

слово «пересувних» замінити словами «пересувних/акцизних складів».

7.     У пункті 33 абзац шістнадцятий замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

«У платника податку – отримувача пального зміна показника ƩАНаклОтр не відбувається на обсяги пального, що реалізується:

з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, через паливороздавальні або оливороздавальні колонки у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача;

з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним, через паливороздавальні або оливороздавальні колонки у паливний бак транспортного засобу;

з акцизного складу пересувного у паливний бак транспортного засобу, обладнання або пристрою.».

8.     У пункті 37:

абзац третій доповнити словами «, або палива для реактивних двигунів, технологічне злиття якого з паливних баків повітряних суден було здійснено на митній території України.»;

абзац п’ятий замінити чотирма абзацами такого змісту:

«Сума залишків акцизного податку, в межах якої платник акцизного податку має право на реєстрацію заявки на поповнення обсягів залишку пального (ƩЗап), обчислюється як загальна сума поповнення таким платником з поточного рахунку його електронного рахунку (ƩПопрах) за вирахуванням:

загальної суми акцизного податку, що міститься в зареєстрованих у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового заявках на поповнення обсягів залишку пального (ƩАп), з урахуванням коригувань до зазначених заявок такого платника;

повернутих платнику сум акцизного податку, помилково сплачених таким платником на електронний рахунок.

Зазначені суми обчислюються наростаючим підсумком починаючи з           01 березня 2016 року.».

9.     Доповнити Порядок новим пунктом 46 такого змісту:

«46. Суб’єкт господарювання, який до 01 липня 2019 року не підпав під визначення платників податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 Кодексу, а з 01 липня 2019 року зареєстрований платником податку, має право одноразово, до 20 січня 2020 року включно, подати заявку на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового без сплати акцизного податку, окремо по кожному акцизному
складу / акцизному складу пересувному, та заяву про проведення документальної перевірки контролюючим органом достовірності даних, зазначених у такій заявці, у разі:

1) якщо обсяги пального, зазначені в такій заявці, відповідають одночасно таким умовам:

знаходилися на зберіганні у такого суб’єкта господарювання на його акцизному складі станом на 01 липня 2019 року та належали іншому суб’єкту господарювання, який не підпадав під визначення платника податку до
01 липня 2019 року;

були зазначені в акцизних накладних, складених на операції з реалізації таких обсягів пального їх власнику, які були зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних до 01 липня 2019 року;

не обліковувалися в системі електронного адміністрування реалізації пального станом на 01 липня 2019 року;

2) якщо обсяги пального, зазначені в такій заявці, відповідають одночасно таким умовам:

були отримані таким суб’єктом господарювання після 01 липня
2019 року, а реалізовані платником податку до 30 червня 2019 року включно;

були зазначені в акцизних накладних, складених на операції з реалізації таких обсягів пального їх власнику, які були зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних до 01 липня 2019 року;

не обліковувалися в системі електронного адміністрування реалізації пального станом на 01 липня 2019 року.

У заявці на поповнення обсягу залишку пального, складеній платниками, зазначеними у підпункті 1 цього пункту, додатково зазначається код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) суб’єкта господарювання, пальне якого зберігається відповідно до укладених договорів на зберігання.

Контролюючим органом у формулі, визначеній пунктом 232.3 статті 232 Кодексу, протягом 10 календарних днів враховується обсяг пального, підтверджений результатами проведеної контролюючим органом документальної перевірки, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Документальна перевірка відповідності даних у поданій відповідно до цього пункту заявці на поповнення обсягу залишку пального фактичним даним та/або даним бухгалтерського обліку підприємства, факту постачання та відображення обсягів реалізації в системі електронного адміністрування реалізації пального до 01 липня 2019 року призначається контролюючим органом в порядку, визначеному законодавством, не пізніше 01 квітня
2020 року.».

10.  У тексті Порядку абревіатуру «ДФС» замінити абревіатурою «ДПС».

 

______________