Проект
(неофіційний текст)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

____________

м. Київ

N ______Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"

Відповідно до підпункту 1 пункту 13 частини розділу I Закону України від 23 листопада 2018 року N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 березня 2016 року N 344, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 квітня 2016 року за N 497/28627 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.

 

Міністр

О. Маркарова 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від ___.___.2019 року
N ____

Зміни
до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"

1. У розділі IV:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"Продовження/переривання строку проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки";

2) доповнити новим пунктом шостим такого змісту:

"6. Термін проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки" переривається у разі розгляду судом позовів платника податків з питань, пов'язаних з призначенням, проведенням або предметом такої перевірки, до завершення судових процедур.

Проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки" переривається за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що оформляється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку, або надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк".

2. Після розділу IV доповнити новим розділом V такого змісту:

"V. Проведення зустрічі з платником податків для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки"

1. Для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки", застосованої під час перевірки, контролюючий орган має право проводити зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами).

2. З метою організації проведення зустрічі з платником податків такому платнику або його уповноваженому представнику направляється письмове повідомлення про запрошення в порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу, в якому зазначаються підстави запрошення, дата, час і місце її проведення.

3. За результатами проведення зустрічі складається протокол.".

У зв'язку з цим розділ V вважати відповідно розділом VI.

 

В. о. директора Департаменту
 податкової політики

Л. Максименко 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки""

Мета: проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження змін до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" (далі - проект, Порядок) розроблено у зв'язку з прийняттям Закону України від 23 листопада 2018 року N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" (далі - Закон N 2628) з метою приведення Порядку у відповідність до норм Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект розроблено на виконання вимог Закону N 2628 та доручення Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 49296/1/1-18, яким затверджено План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону N 2628.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність підготовки проекту виникла у зв'язку з прийняттям Закону N 2628, яким, зокрема (але не виключно), внесено зміни до підпункту 39.5.2.7 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 Кодексу, а саме доповнено абзацом другим, яким передбачено, що термін проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки" переривається у разі розгляду судом позовів платника податків з питань, пов'язаних з призначенням, проведенням або предметом такої перевірки, до завершення судових процедур.

Крім того, з метою забезпечення виконання контролюючими органами своїх функцій та дотримання прав платників податків під час здійснення документальних перевірок, в новій редакції підпункту 39.5.2.13 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 Кодексу передбачено право контролюючого органу проводити зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами) для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки".

3. Суть проекту акта

Проектом наказу Порядок приводиться у відповідність до положень Кодексу, якими, зокрема, передбачено переривання терміну проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки" та надано право контролюючому органу проводити зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами) для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій у ході такої перевірки.

4. Правові аспекти

Правовою підставою для прийняття проекту є Закон N 2628 та повноваження Кабінету Міністрів України, надані Конституцією України, Законами України "Про центральні органи виконавчої влади" та "Про Кабінет Міністрів України".

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

Проект не стосується державної політики цифрового розвитку.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту не потребують фінансування з Державного бюджету України.

6. Прогноз впливу

Проект не суперечить загальним принципам формування державної регуляторної політики України, встановленим Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Реалізація проекту не матиме безпосереднього впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров'я, екологію, навколишнє середовище та інші сфери суспільних відносин.

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проектом не затверджується документ державного планування.

7. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація проекту не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об'єднаних спільними інтересами, суб'єктів господарювання тощо.

Реалізація проекту не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, соціально-трудової сфери, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

8. Громадське обговорення

Проект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує узгодження із Державною фіскальною службою України та Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, тому громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, антикорупційна експертиза проекту не проводилась.

13. Прогноз результатів

Реалізація проекту сприятиме належному виконанню посадовими особами контролюючих органів функцій і повноважень, передбачених Кодексом, внаслідок чіткого визначення порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" та врегулюванню спірних питань між контролюючими органами та платниками податків при застосуванні положень Кодексу.

 

Міністр фінансів України

О. Маркарова 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2019
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019